Salgsvilkår for privatkunder

Følgende vilkår gjelder for alle kjøp fra TROTEC® GmbH & Co. KG foretatt av privatpersoner på www.trotec24.com.Avtaleinngåelse

For å inngå en avtale med TROTEC® må kunden ha fylt 18 år.

TROTEC® er sertifisert som Trusted Shop.

Tilbudet av varene i nettbutikken er uforpliktende. En interessent kan samle ønskete varer i en virtuell handlekurv som kan til enhver tid bli sett på per klikk på symbolet. I fremvisningen av handlekurvens innhold kan alle varer ses og så slettes eller mengdene deres forandres. Veiledninger fører gjennom bestillingsprosedyren. Gjennom klikk på bestillings-knappen i siste trinn gir kunden en bindende erklæring om å være villig å kjøpe utvalgte varene til angitt pris. En bindende kjøpsavtale er først inngått når TROTEC® bekrefter kundens bestilling og når Kunden har mottatt en automatisk e-post med ordrebekreftelse fra TROTEC®.

Avtalens innhold blir lagret og sendt i ordrebekreftelsen samt firmaopplysninger og vilkår og kan til envher tid fremvises på nettstedet og skrives ut hvis kunden har registrert seg.

Nettbutikken vår kan oppleves i mange språk. For avtaleforholdene og avvikling gjelder imidlertid det tyske språket.


Angrerett

Du har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra det tidspunktet du eller ditt ombud mottok den/de bestilte varen/e.
Hvis du vil benytte deg av angreretten, sender du en tydelig og skriftelig besjed per brev, telefaks eller e-post til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com

Det er mulig å bruke mottatt angrerettssjema men ikke nødvendig.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar varen(e) fra deg eller returseddel eller varen(e) er stilt til rådighet for oss. Untatt er kostnadene som oppsto fordi at du valgte annen enn standard leveranse og bankgebyrer som oppsto i følge med din valgte betalingsmåte. Tilbakebetalingen vil skje med samme betalingsalternativ du opprinnelig valgte, forutsatt at man ikke er blitt enige om annet eller at det finnes hindringer for en slik tilbakebetaling. Vi kan vente med tilbakebetalingen til vi har mottatt varen, eller til at du har fremlagt dokumentasjon at varen(e) er sendt i retur, avhengig av hvilken er den tidligere hendelse.


Varer sendt i pakke

Varen(e) skal returneres innen 14 dager fra det tidspunktet vi fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Ferdinand-Porsche-Straße 4
52525 Heinsberg

Varer levert gjennom transportør

Varen(e) skal være klar til avhentning og hentes i retur på adressen du har opplyst i skjemaet. Du bærer de umiddelbare kostnadene av returen.


Dersom din bruk og undersøkelsen av varen har gått utover hva som er forsvarlig og nødvendig, er det mulig at du må betale kompensasjon til oss for at varen har mistet verdi. Retten til å undersøke varen kan sammenlignes med den undersøkelsen du kan foreta hvis du kjøper varer i en butikk.

Returnerte varer skal være komplett. Det innebærer at alt tilbehør skal være med i returen. Dersom returen ikke er komplett vil vi debitere innkjøpspris på de delene som måtte mangle.Angresjema

Hvis du vil benytte deg av angreretten, vennligst fyll ut sjemaet nedenfor og sende det til:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
eller
Telefaks: +49 2452 962-92450
eller
E-post: info@trotec24.com

Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår (*) avtale om kjøp av følgende varer/tjenester (*)

Avtalen ble inngått den (dato) __________________ (ved kjøp av tjenester)

Varen ble mottatt den (dato) __________________ (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn:_______________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:__________________________________


Dato: __________________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes) _______________________________

(*) Stryk det som ikke passer.

Unntak fra angreretten:

 1. varer produsert etter anvisning fra kunden, eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg
 2. lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller programvarer hvor forseglingen er brutt.Salgsvilkår TROTEC® GmbH & Co. KG

 1. Generelt
  Disse alminnelige salgsvilkår får anvendelse på alt salg fra TROTEC® GmbH & Co. KG ("TROTEC®").

 2. Avtalegrunnlag
  Avtalegrunnlag for kjøpet er produktbeskrivelsen(e) og prisen(e) vist på TROTEC® nettstedet til bestillingens tidspunkt. Ellers gjelder skriftlig informasjon fra TROTEC®.

 3. Betalingsvilkår
  1. Fra våre norske kunder aksepterer vi følgende betalingsmåter: forhåndsbetaling via bankøverføring, PayPall© eller kredittkort, d.v.s. VISA eller MasterCard.
   1. Forhåndsbetaling via bankøverføring: Ved betaling på forhånd innrømmer TROTEC® en kontantrabatt på 2 % av vareverdien. Dette blir oppført sammen med våre kontoopplysninger i ordrebekreftelsen. Etter betalingsinngang blir varen(e) sendt.
   2. Betaling via PayPal© følger deres regler som vist på PayPal©-nettstedet.
   3. Betaling per VISA eller MasterCard: Pengene reserveres fra kundens konto når bestillingen er utført. Etter kreditering sender TROTEC® varen(e) ut. Vilkårene til kredittkort-utgivende bank/selskap gjelder supplerende.
    I tilfellet navnet på bestillingen og kredittkortet overenstemmer ikke, ber vi om å få tilsendt kopier av både pass og kredittkortet med synlig utløpsdato og sluttsiffere.
    TROTEC® lagrer ikke kredittkortdata. Se også våre regler om Personvern.
   4. Hvis TROTEC® får etter avtaleinngåelse kjennskap av omstendigheter som hindrer kunden i å oppfylle sine plikter, kan bestillingens utførsel fra TROTEC®s side forsinkes til en betalingssikkerhet eller betaling blir stilt til disposisjon innom en tilsvarende frist.
   5. Oppregning gjennom kunden er bare tillatt for ubestridte eller lovelig bekreftete motkrav mot TROTEC® og bare i henhold til nærværende avtale.

  2. Levering
   1. TROTEC® forbeholder seg retten til å annullere bestillinger på varer som er tom på lager av grunner som vi har ikke å svare for. I dette tilfelle blir kunden informert umiddelbart og eventuelle betalinger refundert.
   2. Angitt tilgjengelighet gjelder disposisjon ved sentrallageret. Se også opplysningene i Leveringsstatus.
   3. Ved forsinkelse med levering av varen(e) på mer enn 14 dager kan kunden oppfordre TROTEC® skriftlig om å oppfylle avtalen innom mist 10 dager når varen(e) er betalt. Hvis TROTEC® kan ikke oppfylle sin forpliktning innom denne tiden, så kan kunden si opp avtalen. Dette gjelder ikke når hendelser av force majure som f.eks. streik, transportstopp, import- og eksportforbud, oppstand eller andre omstendigheter utenfor TROTEC®s kontroll har ført til forsinkelsen.
   4. TROTEC® forbeholder seg ubetydelige avvikninger i produktene såfrem disse er hensiktsmessig for kunden.
   5. Fargene på sjermen kan avvike uvesentlig fra fargene i realiteten.

  3. Garanti
   1. Nye varer
    1. Garantiperioden er to år fra leveringen av varen(e).
    2. Garantien dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil og derfor ikke feil som oppstår ved eller etter egen endring av varens funksjon eller utseende, som ved f.eks. oppbygging, oppgradering, eller annen konfigurasjon av varen gjennom f.e. utveksling av deler eller materialer som ikke samsvarer spesifikasjonene, og heller ikke feil som skyldes at varen ikke er brukt i henhold til bruksanvisningen.
    3. Restvarer og varer med transportskader gjelder som nye varer hvis de ikke er betegnet uttrykkelig som brukte varer.
    4. Spesielle garantivilkår fra produsenten eller TROTEC® blir uberørt.
    5. For programmvare gjelder siffer 9 i tillegg.
   2. Brukte varer
    1. Garantiperioden er ett år fra leveringen av varen(e).
    2. For ytelser tilbudt stedfortredende for en tredje part handler TROTEC® kun formidlende og ikke som avtalepartner til kunden.
    3. Uttrykkelige utsagn om garantiytelser eller forsikringer i varens beskrivelse blir uberørt.
    4. For programmvare gjelder siffer 9 i tillegg.

  4. Ansvar
   1. Erstatningskrav av enhver lovelig grunn, være det mislighold, fornektelse av kontrakt- eller lovlige forpliktelser, skyld ved avtaleinngåelse, fra kontrakter med beskyttelsvern for tredje parter og ulovlige handlinger mot TROTEC® samt dens lovlige representanter og kontraktmedhjelpere er utelukket med mindre at skaden har oppstått på grunn av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder ikke for erstatningskrav på grunn av egenskapsgaranti som skal forsikre kunden mot følgeskader på grunn av mangler.
   2. TROTEC® svarer forøvrig
    1. fullt for egen grov skyld, dens lovlige representanters og ledende medhjelpers men ikke enkle medhjelpers skyld;
    2. grunnleggende for skyldig krenkelse av vesentlige plikter, også gjennom enkle medhjelpere;
    3. i en typiske skades forutsigbare omfang.

  5. Ansvarsbegrensning
   Forestående vilkår i sifre 5 og 6 gjelder ikke for skader ifølge fornærmelse av liv, kropp eller helse som ble forårsaket av forsettlig eller uaktsom pliktkrenkelse gjennom en lovlig representant eller medhjelper av TROTEC®.

  6. Personvern
   Våre personvernregler kan slås opp under Personverni hovedmenyen.

  7. Programvarer
   Dette gjelder programvare for anvendelse eller bedrift av noen av våre produkter:
   1. Programvaren må bare brukes i overenstemmelse med formålet. Med mindre at produsenten har uttrykkelig tillatt det, er kopiering forbudt. I alle fall gjelder produsentens lisensbetingelsene.
   2. Europeisk og internasjonal opphavsrett og lover for beskyttelse av varemerker skal følges.
   3. TROTEC® svarer for funksjonsdyktighet av programvarene kun i omfang av produsentens opplysninger.
   4. Dessuten gjleder produsentens allmenne vilkår og lisensbetingelser som en del av avtalen.

  8. Spesielle bestemmelser for varer i utenrikshandel
   Noen varer er bestemt kun for handel innom Europa og er belagt med eksportforbud til tredje land. I så fall forbeholder TROTEC® seg retten til å heve avtalen og vil da informere kjøperen umiddelbart og uten videre refundere eventuelle betalinger.

  9. Tillegg
   1. Såfrem enkelte varer omfatter kostnadsfrie tillegg er disse innlemmet i hovedavtalen og kan ikke behandles adskilt fra den. Eiendomsretten til dem går over til kjøperen til samme tidspukt som hovedvaren gjør.
   2. I tilfellet hovedavtalen blir hevet er tillegget som bestanddel av den fortsatt eiendom av TROTEC® og må sendes tilbake sammen med hovedproduktet.

  10. Anvendelig rett
   For alle lovelige forhold mellom partene gjelder kun retten til Forbundsrepublikken Tyskland og FN handelsrett er utelukket i tilfelle kunden senere flytter bostedet sitt til utlandet eller kan ikke rekkes.  Firmaopplysninger:

  TROTEC®GmbH & Co. KG
  Grebbener Straße 7
  52525 Heinsberg
  Telefon: +49 2452 962-450
  Telefaks: +49 2452 962-92450
  E-post: info@trotec24.com/nb-no/
  Internett: http://www.trotec24.com

  TROTEC GmbH & Co. KG HRA 5232 Distriktsrett Aachen; ansvarlig deltaker: TROTEC Verwaltungs GmbH, HRB 13453 Distriktsrett Aachen, dagelige ledere: Detlef von der Lieck, Karin von der Lieck, Rainer Rausch, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz
 

Produktinfo:

+49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30

Fr.: 8:00 – 17:00

E-post:

Kontaktsjema

Adresse:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg