Salgsvilkår for bedriftskunder

Følgende vilkår gjelder for alle kjøp fra TROTEC® GmbH & Co. KG foretatt av bedrifter på www.trotec24.com.


Generelt

TROTEC® er sertifisert som Trusted Shop.

Tilbudet av varene i nettbutikken er uforpliktende. En interessent kan samle ønskete varer i en virtuell handlekurv som kan til enhver tid bli sett på per klikk på symbolet. I fremvisningen av handlekurvens innhold kan alle varer ses og så slettes eller mengdene deres forandres. Veiledninger fører gjennom bestillingsprosedyren. Gjennom klikk på bestille-knappen i siste trinn gir kunden en bindende erklæring om å være villig å kjøpe utvalgte varene til angitt pris. En bindende kjøpsavtale er først inngått når TROTEC® bekrefter kundens bestilling og når Kunden har mottatt en automatisk e-post med ordrebekreftelse fra TROTEC®.

Avtalens innhold blir lagret og sendt i ordrebekreftelsen samt firmaopplysninger og vilkår og kan til envher tid fremvises på nettstedet og skrives ut hvis kunden har registrert seg.

Nettbutikken vår kan oppleves i mange språk. For avtaleforholdene og avvikling gjelder imidlertid det tyske språket.

Salgsvilkår TROTEC® GmbH & Co. KG

 1. Generelt
  Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra TROTEC® GmbH & Co. KG ("TROTEC®"), så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene for denne spesifike avtalen før vareleveransen finner sted.

 2. Avtalegrunnlag
  Avtalegrunnlag for kjøpet er produktbeskrivelsen(e) og prisen(e) vist på TROTEC® nettstedet til bestillingens tidspunkt. Ellers gjelder skriftlig informasjon fra TROTEC®.

 3. Betalingsvilkår
  1. Fra våre norske bedriftskunder aksepterer vi følgende betalingsmåter: kredittkort, d.v.s. VISA eller MasterCard, PayPal©, forhåndsbetaling via bankøverføring, eller for regning (bare offentlige etater).
   1. Betaling per VISA eller MasterCard: Pengene reserveres fra kundens konto når bestillingen er utført. Etter kreditering sender TROTEC® varen(e) ut. Vilkårene til kredittkort-utgivende bank/selskap gjelder supplerende.
    I tilfellet navnet på bestillingen og kredittkortet overenstemmer ikke, ber vi om å få tilsendt kopier av både pass og kredittkortet med synlig utløpsdato og sluttsiffere.
    TROTEC® lagrer ikke kredittkortdata. Se også våre regler om Personvern..
   2. Betaling via PayPal© følger deres regler som vist på PayPal©-nettstedet.
   3. Forhåndsbetaling via bankøverføring: Ved betaling på forhånd innrømmer TROTEC® en kontantrabatt på 2 % av vareverdien. Dette blir oppført sammen med våre kontoopplysninger i ordrebekreftelsen. Etter betalingsinngang blir varen(e) sendt. Vi påpeker at etter loven forfaller regningen til betaling 30 dager etter dens inngang.
   4. Betaling for regning (kun offentlige etater): Varen(e) sendes ut straks etter bestillingsinngang. Regningen forfaller til betaling umiddelbart. Partene blir enige at regningen skal betales innen 5 virkedager etter inngang. Vi påpeker at etter loven forfaller regningen til betaling uansett senest 30 dager etter dens inngang, uavhengig av purring.
  2. Hvis TROTEC® får etter avtaleinngåelse kjennskap av omstendigheter som hindrer kunden i å oppfylle sine plikter, kan bestillingens utførsel fra TROTEC®s side forsinkes til en betalingssikkerhet eller betaling blir stilt til disposisjon innom en tilsvarende frist.
  3. Oppregning gjennom kunden er bare tillatt for ubestridte eller lovelig bekreftete motkrav mot TROTEC® og bare i henhold til nærværende avtale.

 4. Levering
  1. TROTEC® forbeholder seg retten til å annullere bestillinger på varer som er tom på lager av grunner som vi har ikke å svare for. I dette tilfelle blir kunden informert umiddelbart og eventuelle betalinger refundert.
  2. Angitt tilgjengelighet for utsending gjelder disposisjon ved sentrallageret. Se også opplysningene i Leveringsstatus. Leveringstiden er 3 - 5 virkedager utenfor EU etter bestillingens inngang og betalingsbekreftelse. Følgelig er leveringstiden også avhengig av valgt betalingsmåte.
  3. Hvis varen/tjenesten eller dens omfang skal bli forandret etter kundens ønske (gjennom TROTEC®) så setter dette en ny leveringsfrist i gang for hele avtalen, selv om kun en del skal forandres.
  4. Dersom TROTEC® ikke leverer innom 14 dager etter leveringstidspunktet, kan kunden oppfordre TROTEC® skriftlig om å oppfylle avtalen innen en rimelig tilleggsfrist, i det minste 10 dager. Dette gjelder ikke når kjøperen ikke oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven eller fornekter det. Dersom TROTEC® ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve avtalen, med mindre at hendelser av force majeure som f.eks. streik, transportstopp, import- og eksportforbud, oppstand eller andre omstendigheter utenfor TROTEC®s kontroll har ført til forsinkelsen. TROTEC® forbeholder seg ubetydelige avvikninger i produktene såfrem disse er hensiktsmessig for kunden.
  5. Fargene på sjermen kan avvike uvesentlig fra fargene i realiteten.

 5. Risikoovergang
  1. Risikoen for varen(e) går over til kjøperen ved levering. Levering fra TROTEC® til kjøperen anses å ha skjedd når varen(e) sendes utfra lager. Dersom utsendelsen blir hindret av årsaker utenfor TROTEC®s kontroll eller av kjøperens manglende medhjelp, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt varen(e) er stillt til beredskap for levering.
  2. TROTEC® forbeholder seg retten til å sende ut varen(e) på en annen enn angitt måte, til og med annen enn kundens anvisning, hvis dette ikke øker risikoen vesentlig. Ansvaret blir i så fall begrenset til grov uaktsomhet og forsett.
  3. Transportskade kan ikke anerkjennes for sånne varer som allerede ved avtaleinngåelse var utvist som transportskadevarer.

 6. Feil og mangler ved leveringVed levering påhviler det kunden et ansvar for å kontrollere at varen(e) er i henhold til det avtalte, og gjøre feil og/eller mangler gjeldende uten opphold og skriftlig. Dersom en transportskade foreligger vil TROTEC® etter eget valg enten overdra sine lovlige rettigheter overfor transportøren til kunden eller utøve dem selv. For siste forplikter kunden seg å bemyndige TROTEC® i tilstrekkelig omfang.

 7. Garanti
  1. Nye varer
   1. Garantiperioden er ett år fra leveringen/hentingen av varen(e). Det påhviler kunden et ansvar for å kontrollere umiddelbart etter mottakelse at varen(e) er i henhold til det avtalte, herunder om det foreligger synlige feil og/eller mangler. Melding til TROTEC® om feil eller mangler skal sje skriftlig og innom to virkedager etter mottakelse av varen(e).Skjulte feil som viser seg senere må meldes skriftlig til TROTEC® innom to virkedager etter oppdagelse.
   2. Innom garantiperioden forbeholder TROTEC® seg retten til å avhjelpe feil og mangler gjennom etter- eller erstatingsleveranse eller reparatur. Hvis etter to foretak å avhjelpe feilen/mangelen den enda ikke er fjernet så beholder kunden den lovlige garantiretten.
   3. Garantien dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil og derfor ikke feil som oppstår ved eller etter egen endring av varens funksjon eller utseende, som ved f.eks. oppbygging, oppgradering, eller annen konfigurasjon av varen gjennom f.e. utveksling av deler eller materialer som ikke samsvarer spesifikasjonene, og heller ikke feil som skyldes at varen ikke er brukt eller vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen.
   4. Garantien dekker ikke naturlig slitage på driftsmidler og tilbehør.
   5. Restvarer og varer med transportskader gjelder som nye varer hvis de ikke er betegnet uttrykkelig som brukte varer.
   6. Spesielle garantivilkår fra produsenten eller TROTEC® blir uberørt.
   7. For programvarer som bestanddel av leveringen gjelder siffer 11 i tillegg.
  2. Brukte varer
   1. Brukte varer og presentasjonsmodeller selges uten garanti.
   2. Uttrykkelige utsagn om garantiytelser eller forsikringer i varens beskrivelse blir uberørt.
   3. For programvarer som bestanddel av leveringen gjelder siffer 11 i tillegg.

 8. Ansvar
  1. Erstatningskrav av enhver lovelig grunn, være det mislighold, fornektelse av kontrakt- eller lovlige forpliktelser, skyld ved avtaleinngåelse, fra kontrakter med beskyttelsvern for tredje parter og ulovlige handlinger mot TROTEC® samt dens lovlige representanter og kontraktmedhjelpere er utelukket med mindre at skaden har oppstått på grunn av forsett eller grov uaktsomhet. Dette gjelder ikke for erstatningskrav på grunn av egenskapsgaranti som skal forsikre kunden mot følgeskader på grunn av mangler.
  2. TROTEC® svarer forøvrig
   1. fullt for egen grov skyld, dens lovlige representanters og ledende medhjelpers men ikke enkle medhjelpers skyld;
   2. grunnleggende for skyldig krenkelse av vesentlige plikter, også gjennom enkle medhjelpere;
   3. i en typiske skades forutsigbare omfang.

 9. Ansvarsbegrensning
  Forestående vilkår i sifre 5 og 6 gjelder ikke for skader ifølge fornærmelse av liv, kropp eller helse som ble forårsaket av forsettlig eller uaktsom pliktkrenkelse gjennom en lovlig representant eller medhjelper av TROTEC®.

 10. Personvern
  Våre personvernregler kan slås opp under Personverni hovedmenyen.

 11. Programvarer
  Dette gjelder programvare for anvendelse eller bedrift av noen av våre produkter:
  1. Programvaren må bare brukes i overenstemmelse med formålet. Med mindre at produsenten har uttrykkelig tillatt det, er kopiering forbudt. I alle fall gjelder produsentens lisensbetingelsene.
  2. Europeisk og internasjonal opphavsrett og lover for beskyttelse av varemerker skal følges.
  3. TROTEC® svarer for funksjonsdyktighet av programvarene kun i omfang av produsentens opplysninger.
  4. Dessuten gjleder produsentens allmenne vilkår og lisensbetingelser som en del av avtalen.

 12. Tillegg
  1. Såfrem enkelte varer omfatter kostnadsfrie tillegg er disse innlemmet i hovedavtalen og kan ikke behandles adskilt fra den. Eiendomsretten til dem går over til kjøperen til samme tidspukt som hovedvaren gjør.
  2. I tilfellet hovedavtalen blir hevet er tillegget som bestanddel av den fortsatt eiendom av TROTEC® og må sendes tilbake sammen med hovedproduktet.

 13. Spesielle bestemmelser for varer i utenrikshandel
  Noen varer er bestemt kun for handel innenfor Europa og er belagt med eksportforbud til tredje land. I så fall forbeholder TROTEC® seg retten til å heve avtalen og vil da informere kjøperen umiddelbart og uten videre refundere eventuelle betalinger.

 14. Anvendelig rett
  1. Oppfyllelsessted og verneting for begge parter er utelukkende 52525 Heinsberg; dette gjelder også for veksel og sjekkfordringer.
  2. For alle lovelige forhold mellom partene gjelder kun retten til Forbundsrepublikken Tyskland og FN handelsrett er utelukket, selv om kunden har bosted i utlandet eller leveringen går til utlandet. Det samme gjelder i tilfelle kunden senere flytter bostedet sitt til utlandet eller kan ikke rekkes.

Firmaopplysninger:

TROTEC® GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Telefaks: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com/nb-no/
Internett: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH & Co. KG HRA 5232 Distriktsrett Aachen; ansvarlig deltaker: TROTEC Verwaltungs GmbH, HRB 13453 Amtsgericht Aachen, dagelige ledere: Detlef von der Lieck, Karin von der Lieck, Rainer Rausch, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz

 

Produktinfo:

+49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30

Fr.: 8:00 – 17:00

E-post:

Kontaktsjema

Adresse:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg